Laden…

Ontwerpbestemmingsplan‘Logies Emmerblok, Borchwerf II’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 27 juli 2017, gedurende zes weken (tot en met woensdag 7 september 2017), voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Logies Emmerblok, Borchwerf II’ (NL.IMRO.1655.BP900X-B001) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader voor de realisering van een logiesfunctie op veld F van Borchwerf II.

Gedurende de genoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch. Het plan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1655.BP900X-B001 alsmede de gemeentelijke website www.halderberge.nl.

Oudenbosch, 26 juli 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-43853.html