Laden…

Update 380 kV hoogspanningsleiding Borchwerf II

Stand van zaken werkateliers uitwerkingsgebieden

Het voorgenomen tracé tussen Rilland en Tilburg (besluit voormalige minister EZ, juli 2017) moet op verschillende locaties nog worden uitgewerkt. TenneT organiseert hiervoor momenteel meerdere werkateliers per uitwerkingslocatie om samen met betrokkenen in dit gebied de mogelijkheden voor uitwerkingen te verkennen. De uitwerkingslocaties met de diverse ingediende varianten zijn in projectboek 2 opgenomen. Voor Halderberge geldt dat bijna het hele tracé op het grondgebied van Halderberge nog op uitwerkingen wordt onderzocht. In projectboek 2 betreft het de volgende uitwerkingslocaties (gedeeltelijk) op het grondgebied van Halderberge:

Roosendaal – Kruisland

Borchwerf II

Oud Gastel – Standdaarbuiten.

 Inmiddels (na projectboek 2) is voor het uitwerkingsgebied ‘Oud Gastel – Standdaarbuiten’, door TenneT, een splitsing gemaakt in het gebied omgeving Betoncentrale/Standdaarbuiten en het gebied tussen Borchwerf II en Pietseweg. Voor deze gebieden worden afzonderlijke werkateliers ingepland.

 Deze werkateliers worden door TenneT georganiseerd en vinden tot aan eind van dit jaar plaats. De planning van het ministerie van EZK en TenneT is om eind dit jaar een projectboek 3 uit te brengen,  waarin alle (mogelijke) uitwerkingen van het tracé en hun effecten zijn weergegeven. U wordt hier te zijner tijd ook over geïnformeerd.

 Nieuw voorbereidingsbesluit

Vorig jaar hebben de voormalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een voorbereidingsbesluit genomen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Rilland-Tilburg. In dit besluit wordt bepaald voor welk gebied het Rijksinpassingsplan wordt voorbereid.

Omdat een voorbereidingsbesluit een jaar geldig is, is thans door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw voorbereidingsbesluit genomen.  

Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat globaal het voorgenomen plangebied van het vast te stellen inpassingsplan. De huidige uitwerkingsgebieden zijn hierin meegenomen. 

Met een voorbereidingsbesluit willen de ministers voorkomen dat ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die later de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding belemmeren of onmogelijk maken. Als iemand een aanvraag indient bij de gemeente voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het uitvoeren van overige werken en werkzaamheden in het plangebied van het voorbereidingsbesluit, dan moet rekening worden gehouden met dit besluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag wordt aangehouden.

 Dit besluit is vanaf vrijdag 12 oktober in werking getreden. Het ministerie van EZK bericht hierover in onder andere huis-aan-huis bladen en in de Staatscourant (staatscourant vbb oktober 2018).  Het besluit en de bijbehorende kaart liggen vanaf 12 oktober ook in ons gemeentehuis ter inzage. 

Meer informatie

Op de website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/ treft u verdere informatie over dit project aan. Meer informatie over het voorbereidingsbesluit vindt u ook op www.bureau-energieprojecten.nl. U kunt ook bellen met Bureau Energieprojecten: (070) 379 89 79.

 Mocht u vragen hebben over dit project, het proces rondom de uitwerkingen en planning, dan adviseren wij u contact op te nemen met de omgevingsmanagers van Tennet, mw. A. Tenhaaf (Antje.Tenhaaf@tennet.eu, 06- 22236924) en dhr. J. Dijkshoorn (Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu, 06- 23487612).  

Op de website van de gemeente Halderberge (www.halderberge.nl/zuid-west-380-kv-hoogspanningsverbinding) vindt u ook informatie over dit project, de stand van zaken en het gemeentelijk standpunt.